Algemene voorwaarden

GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ‘S- HERTOGENBOSCH OP 14 FEBRUARI 2000 ONDER NUMMER 22/2000.

Toepasselijkheid:

1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan. overeenkomsten met en in het algemeen alle werkzaamheden van Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen BV, tevens handelend onder de naam Sloopwerken- Grondwerken- Asbestsanering Arno van den Dungen, alsmede van Transport en Recycling Arno van den Dungen BV, gevestigd te Haarsteeg(NB) en Hedikhuizen(NB), hierna gezamenlijk ook te noemen: “ Arno van den Dungen”.
2. Arno van den Dungen is zowel gerechtigd jegens opdrachtgevers als jegens dier ondergeschikten en/of vertegenwoordigers een beroep te doen op de inhoud van deze voorwaarden. De in de onderhavige algemene voorwaarden neergelegde ontheffingen c.q. beperkingen van aansprakelijkheid zijn mede bedongen ten behoeve van ondergeschikten van Arno van den Dungen als ook ten behoeve van al degenen van wie Arno van den Dungen zich ter zake van de uitvoering van een overeenkomst bedient of doet bedienen.

Standaardcondities:

3. Op de door Arno van den Dungen uit te voeren werkzaamheden zijn, al naar gelang de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

a. Op alle sloopwerken, grondwerken en asbestsaneringswerkzaamheden: de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Sloop- en Grondwerken Arno van den Dungen BV, tevens handelend onder de naam Sloopwerken- Grondwerken- Asbestsanering Arno van den Dungen, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch op 14 februari 2000 onder nummer 23/2000.
b. Op alle transport-, verhuur- en recyclingwerkzaamheden: de algemene voorwaarden van de besloten vennootschapTransport en Recycling Arno van den Dungen BV, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch op 14 februari 2000 onder nummer 24/2000.

De in dit artikel (sub a en b) genoemde voorwaarden (“standaardcondities) zijn bij Arno van den Dungen op aanvraag verkrijgbaar en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden. In alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de toepasselijke voorwaarden, behoudt Arno van den Dungen zich het recht voor daarover voor alle betrokken partijen te beslissen.

Toepasselijk recht en jurisdictie:

4. Voor zover in de in artikel 3 (sub a en b) genoemde algemene voorwaarden ter zake van beslechting van geschillen niets anders is overeengekomen, zullen alle geschillen, welke tussen Arno van den Dungen en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, behoudens hogere voorziening, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. Voorts is Nederlands recht van toepassing.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRANSPORT EN RECYCLING ARNO VAN DEN DUNGEN BV

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsbank te ’s-Hertogenbosch op 14 februari 2000 onder nummer 24/2000

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Transport en Recycling Arno van den Dungen BV aan wie het verlenen van diensten is opgedragen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de diensten opdraagt.
1.3 Verhuurder: Transport en Recycling Arno van den Dungen BV door wie een object wordt verhuurd.
1.4 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon door wie een object wordt gehuurd.
1.5 Object: de roerende zaak, voornamelijk containers en/of aanverwante zaken.
1.6 Diensten: alle werkzaamheden, zoals onder meer het verhuren van containers, transport, laden en lossen, opslag, recycling van afval alles in de ruimste zin des woords, met betrekking tot zaken, voor zover die tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever danwel tussen verhuurder en huurder. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever/huurder kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet.
2.2 Toepasselijkheid van door de opdrachtgever/huurder gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bestaat er strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door de opdrachtgever/huurder gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden van de opdrachtnemer/verhuurder.

Artikel 3: Offerte
3.1 Alle offertes van opdrachtnemer/verhuurder, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
3.2 Alle offertes van opdrachtnemer/verhuurder zijn gebaseerd op de informatie die is gegeven door opdrachtgever/huurder en worden gedaan op basis van normale (gebruiks- en verbruiks) omstandigheden. Opdrachtnemer/verhuurder mag uitgaan van de juistheid van de verstrekte informatie en van normale omstandigheden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod opdrachtnemer/verhuurder heeft bereikt, respectievelijk zodra de opdrachtnemer/verhuurder de opdracht heeft bevestigd danwel op het moment dat opdrachtnemer/verhuurder met de uitvoering van de opdracht aanvangt.
4.2 Latere wijzigingen of aanvullingen zijn slechts bindend indien deze door partijen zijn geaccordeerd.
4.3 Voor transacties, waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 dagen na de verzending.

4.4 De opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer/verhuurder wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij onmiddellijk schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen.
4.5 Elke overeenkomst wordt door de opdrachtnemer/verhuurder aangegaan uitsluitend onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever/huurder – zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer/verhuurder – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4.6 Indien er geen overeenkomst tot stand komt, heeft opdrachtnemer/verhuurder recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte.

Artikel 5: Prijzen, huurprijs en huurperiode
Diensten
5.1 De door de opdrachtnemer/verhuurder opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en verzekering en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding
geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van de opdrachtnemer/verhuurder geldende werkomstandigheden en arbeidstijden.
5.2 Indien nà de datum van de aanbieding en vóór de voltooiing van de overeengekomen diensten, één of meer van deze prijsbepalende
factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is de opdrachtnemer/verhuurder gerechtigd bij aanneming van de opdracht de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
5.3 Indien de opdrachtnemer/verhuurder van het in lid 2 van dit artikel vermelde recht gebruik maakt, stelt hij opdrachtgever/huurder hiervan in
kennis. Opdrachtgever/huurder heeft alsdan gedurende 5 dagen het recht schriftelijk aan opdrachtnemer te verzoeken de overeenkomst te ontbinden, indien en zover de prijswijziging leidt tot een prijsverhoging ten opzichte van de overeengekomen prijs van meer dan tien procent.
Huur en verhuur
5.4 De huurprijs is de vrijblijvende prijs van de verhuurder, zoals deze geldt op de datum van ingang van de huur exclusief BTW en “af-depot van
verzending” van de verhuurder tenzij anders is overeengekomen.
5.5 Verhuurder heeft het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder begrepen belastingverhogingen en/of
belastingaanpassingen en/of prijsbeschikkingen van de Minister van Economische Zaken, in de huurprijs door te berekenen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
5.6 De huurprijs geldt voor het lopende kalenderjaar waarin het object is ingezet. Op 1 januari van ieder jaar kan de overeengekomen huurprijs
aan de hand van het loon- en prijsindexcijfer worden gecorrigeerd.
5.7 Het object wordt verhuurd voor periodes van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de huurder een huurtermijn voor een volledige periode (gelijk aan de voorgaande periode) verschuldigd.
5.8 Vorstverletdagen, vastgestelde vakantie- en ATV-dagen e.d. tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.
5.9 Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van het hiervoor in sub 5.7 en 5. 8 vermelde.
5.10 De huurprijs is gebaseerd op werkzaamheden, die met het object worden verricht, welke geen extra slijtage aan het object met zich meebrengen en die de verhuurder als normaal ervaart. Indien dit niet het geval mocht zijn, is de huurder verplicht dit vroegtijdig te melden, zodat de mogelijkheid voor de verhuurder bestaat de huurprijs dientengevolge aan te passen. Eventuele kosten, die zich bij het achterwege laten van bovengenoemde meldingsplicht mochten voordoen, zullen in het geheel doorberekend worden aan de huurder.
5.11 Niet in de huurprijs begrepen zijn kosten van dagelijks onderhoud e.d..
5.12 Indien het object door enige oorzaak niet op de datum van aflevering door de huurder is ontvangen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd. Indien de huurder niet onmiddellijk na sommatie het object in ontvangst neemt, is de verhuurder gerechtigd deze goederen terstond tot zijn beschikking te nemen, terwijl het overeengekomene onverkort verschuldigd blijft.
5.13 Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.
5.14 De verhuurder behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst – om welke reden dan ook – volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de huurder voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan het object c.q. vermissing daarvan.
5.15 Verhuurder heeft het recht om na vier weken nadat er een container geplaatst is hiervoor een huurprijs in rekening te brengen van € 1,50 per dag (inclusief BTW).

Artikel 6: Beschikbaarheid en aanvaarding
6.1 Het object wordt aan de huurder afgeleverd op een door deze aan te wijzen locatie. De eventuele kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van de huurder. Vanaf het moment van aflevering op de door de huurder aangegeven locatie is het object voor rekening en risico van de huurder.
6.2 Behoudens schriftelijke mededeling van het tegendeel, ontvangen door verhuurder binnen 2 werkdagen nà aflevering van het object, wordt het object geacht door de huurder te zijn aanvaard en in goede staat en compleet te zijn ontvangen. Partijen stellen vast dat het object in ieder geval door de huurder is aanvaard wanneer deze het object in gebruik heeft genomen.
6.3 De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren danwel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van vermeende tekortkomingen aan de zijde van de verhuurder, behoudens indien deze tekortkoming te wijten is aan opzet van de verhuurder zelf.
6.4 Boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of evenementen, welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het object hebben plaatsgevonden, komen voor rekening van de huurder.

7.1 Artikel 7:
7.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 (Aansprakelijkheid en Verzekeringen) garandeert verhuurder jegens huurder de deugdelijkheid en goede kwaliteit van het door verhuurder geleverde object, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van de verhuurder jegens laatstgenoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
7.2 Verhuurder verplicht zich om door hem geleverde ondeugdelijke c.q. onjuiste objecten, voor zover vallend onder de garantieverplichting van de verhuurder, op zijn kosten te herstellen c.q. te vervangen. Deze vervangingsverplichting heeft uitsluitend betrekking op het object zelf. De overige kosten tot vervanging zijn – met uitzondering van de transportkosten binnen Nederland – voor rekening van de huurder. Op de huurder rust de bewijslast van eventuele ondeugdelijkheid c.q. onjuistheid.
7.3 Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en/of kwantiteitsverschillen van door de verhuurder geleverde objecten is het de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder de door de verhuurder geleverde objecten en/of onderdelen daarvan te repareren en/of deze objecten te vervangen danwel aan te vullen. Indien zonder toestemming van de verhuurder toch wordt gerepareerd, aangevuld of vervangen ook wanneer dit door derden geschiedt, dan is de verhuurder ontslagen van al zijn verplichtingen jegens de huurder.

Artikel 8: Rechten en verplichtingen: opdrachtnemer/verhuurder
Diensten
8.1 Opdrachtnemer is verplicht de overeengekomen zaken in ontvangst te nemen, mits de verpakking deugdelijk is, de juiste documenten aanwezig zijn en de zaken ter beschikking worden gesteld op de overeengekomen plaats, tijd en wijze.
8.2 Opdrachtnemer zal, indien zulks is overeengekomen, zorg dragen voor laden- en lossen alsmede de in- en uitslag van de zaken.
8.3 Opdrachtnemer dient in te staan voor de deugdelijkheid en geschiktheid van het door hem gebruikte materiaal.
8.4 Opdrachtnemer zal de opgedragen diensten naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
8.5 De diensten worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
8.6 Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde persoenen alsmede dat aan de wettelijke verplichtingen die verband houden met de afdracht van sociale premies en loonbelasting en die in verband staan met het hem opgedragen werk, stipt wordt voldaan
Huur en verhuur
8.7 Verhuurder draagt zorg eventuele noodzakelijke reparaties binnen de kortste termijn die mogelijk is, rekening houdende met de aard van de reparaties en de inzet van het object.
8.8 Verhuurder verricht de inspectie-, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden normaliter in dagdienst op de normale werkdagen van de verhuurder. Tegen een nadere overeen te komen extra vergoeding ten laste van de huurder kunnen deze werkzaamheden buiten deze tijd worden verricht, echter alleen op verzoek van de huurder en na instemming van de verhuurder.
8.9 Bij langdurig reparatiewerkzaamheden wordt op kosten van de verhuurder het object tijdelijk vervangen.
8.10 Indien opdrachtnemer/verhuurder niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals vermeld in dit artikel kan opdrachtgever/huurder de overeenkomst ontbinden nadat hij opdrachtnemer/verhuurder bij aangetekend schrijven een termijn van vier werken heeft gesteld en de opdrachtnemer/verhuurder bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9: Rechten en verplichtingen: opdrachtgever/huurder
Diensten
9.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van aanspraken van derden wegens het vervoeren of storten van alle giftige, zelfontbrandende, bijtende, oliehoudende, radio-actieve, asbesthoudende, chemische materialen, afvallen of gronden van explosieven, tenzij dit uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is vastgelegd.
9.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de activiteiten van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
9.3 Indien de aanvang van de activiteiten wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, moeten de voor opdrachtnemer daarmee varband houdende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij sprake is van overmacht.
9.4 Indien de voortgang van de activiteiten wordt vertraagd door omstandigheden, waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, moeten de daaruit voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever worden vergoed.
Huur en verhuur
9.5 Huurder onderhoudt volgens de voorschriften dagelijks het object en controleert het object op de algemene en veilige werking alsmede de eventueel aan het object gekoppelde of bijbehorende apparatuur.
9.6 Indien de huurder onzorgvuldig inspecties en controles verricht of onvoldoende of onjuist of te laat uitgevoerde maatregelen treft, of het object ondeskundig gebruikt, komen de eventueel hieruit voortvloeiende kosten van schade en defecten ten laste van de huurder.
9.7 Huurder vrijwaart verhuurder van elke aansprakelijkheid en overige gevolgen voor huurder en /of derden, indien het object in aanraking komt met of in een omgeving wordt gebruikt van stoffen en voorwerpen, die op enig moment als kritisch schadelijk of gevaarlijk voor het milieu of de gezondheid van de mens, flora en/of fauna worden beschouwd. Ook indien huurder geen kennis heeft, had of kon hebben van deze gebruikssituatie, blijft de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in deze volledig bij huurder.
9.8 Huurder is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer het object in aanraking is gekomen met giftige en/of gevaarlijke stoffen, die als gevolg hebben dat het object verloren danwel tenietgaat.
9.9 Indien opdrachtgever/huurder niet voldoet aan zijn hiervoor opgenomen verplichtingen kan opdrachtnemer/verhuurder, onverminderd zijn recht op vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst ontbinden, nadat hij opdrachtgever/huurder bij aangetekend schrijven een termijn van twee weken heeft gesteld en de opdrachtgever/huurder na afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van opdrachtnemer/verhuurder bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, staat het opdrachtnemer/verhuurder vrij, zonder inachtneming van een uiterste termijn, de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

Artikel 10: Betaling
10.1 Opdrachtnemer/verhuurder is gerechtigd in termijnen danwel na voltooiing van de overeenkomst te factureren. Het staat de opdrachtnemer vrij (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
10.2 Betaling door opdrachtgever/huurder dient binnen 3 weken na factuurdatum te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, alles zonder enig recht op korting of verrekening.
10.3 Indien opdrachtgever/huurder met de betaling van de termijn in gebreke blijft, is de opdrachtnemer/verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in vorige zin bepaalde laar het recht van opdrachtnemer/verhuurder op vergoeding van kosten, schade en intersten onverlet.
10.4 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever/huurder, zonder dat ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van de maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening.
10.5 Indien opdrachtgever/huurder enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn de daaruit voor opdrachtnemer/verhuurder voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever/huurder. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief. Opdrachtnemer/verhuurder kan naast deze buitengerechtelijke incassokosten tevens nakoming of vervangende schadevergoeding vorderen.
10.6 Indien en voor zover opdrachtgever/huurder met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, boedelafstand, surséance van betaling, beslag op het gehele of gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd en/of bij beëindiging van zijn bedrijf, is al hetgeen, opdrachtnemer/verhuurder van opdrachtgever/huurder te vorderen heeft, onmiddellijk opeisbaar, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die door opdrachtnemer/verhuurder niet kan worden toegerekend (overmacht) en/of evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan heeft opdrachtnemer/verhuurder het recht op termijnverlenging, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever/huurder. De wederpartij heeft in een dergelijk geval geen recht op enigerlei schadevergoeding.
11.2 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever/huurder niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer/verhuurder gemaakte kosten.
11.3 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden bewerkstelligd. Als overmacht geldt: overheidsmaatregelen en stakingen waardoor in de levering van de ten deze bedoelde diensten belemmeringen optreden, mechanische en andere storingen die de opdrachtnemer/verhuurder in zijn bedrijf treffen, natuurrampen, oorlog, oproer en rellen.
11.4 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer/verhuurder, zoals voor bedrijfsschade en andere indirecte schade bij de opdrachtgever/huurder, danwel voor directe en/of indirecte schade toegebracht aan derden, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer/verhuurder voor alle directe schade, die aan opdrachtgever/huurder wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer/verhuurder zich heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
12.2 De opdrachtnemer/verhuurder is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van octrooi, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van of door of vanwege de opdrachtgever/huurder verstrekte gegevens en/of voor beschadigingen of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever/huurder ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
12.3 De opdrachtnemer/verhuurder is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, ook aan derden, als gevolg van de aanwezigheid en/of gebruik van asbest en/of andere gevaarlijke stoffen die zich mogelijk in der goederen en/of in het object (kunnen) bevinden.
12.4 De opdrachtgever/huurder vrijwaart de opdrachtnemer/verhuurder tegen alle aanspraken van derden, ook die inzake de wet ketenaansprakelijkheid, tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer/verhuurder in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever/huurder is uitgesloten.

Artikel 13: Verzekeringen
13.1 Het risico van schade en van geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de objecten tijdens de huurperiode berust bij de huurder.
13.2 Verhuurder is gehouden de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden ter zake van schade door en met bij de opdracht gebruikte objecten te verzekeren, ook ten behoeve van de huurder zulks conform de reguliere standaardcondities. Een afschrift van deze verzekeringsvoorwaarden zal op aanvrage worden verstrekt. De verplichting tot verzekering houdt niet in een verplichting tot verzekeren van de inhoud noch van de objecten zelf.
13.3 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder, die valt buiten en boven de dekking van de in artikel 13.2 bedoelde verplichte verzekering, wordt hierbij uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de verhuurder zelf. De aansprakelijkheid voor personeel van de verhuurder en andere hulppersonen, voor zover vallend buiten en boven de dekking van de in artikel 13.2 bedoelde verplichte verzekering, wordt hierbij volledig uitgesloten
13.4 Huurder is verplicht als een goed huisvader voor de objecten zorg te dragen. De huurder is verplicht de objecten tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake van alle schade, risico, vermissing en diefstal.
13.5 Indien de objecten ten gevolge van een schade en/of risico verloren gaan of beschadigd worden, moeten de verzekeringspenningen aan de verhuurder worden betaald. Ingeval de huurder niet, zoals hiervoor omschreven via de verhuurder, het risico voor schade aan de goederen en/of het verloren gaan van de goederen heeft verzekerd, moeten door de huurder eventueel ontvangen verzekeringspenningen ter zake aan de verhuurder worden betaald. De huurder is gehouden de verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede de verhuurder de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. De verhuurder is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan de verhuurder in eigendom toebehorende objecten aan de verhuurder voldaan moeten worden.
13.6 Voor schade, die niet door vorenstaande verzekeringen zijn gedekt, blijft de huurder volledig aansprakelijk.
13.7 De huurder dient de aard en de oorzaak van iedere schade onmiddellijk, doch in ieder geval binnen 2 werkdagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk ter kennis te brengen van de verhuurder. De huurder zal in zodanig geval de aanwijzingen van verhuurder en/of assadeuren opvolgen. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, die verhuurder lijdt als gevolg van de nalatigheid van de meldingsplicht van de huurder.
13.8 Verhuurder zal huurder van wijzigingen in voorwaarden en condities van bovenvermelde verzekeringen op de hoogte te stellen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de premies c.q. het eigen risico aan de huurder door te berekenen.

Artikel 14: Gebruik
14.1 Behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van de verhuurder, zal de huurder het object uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik, zulks als een goed huisvader en overeenkomstig de aard en de bestemming van het object, met inachtneming van alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften van Overheidswege. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade voortvloeiende uit het niet door huurder in acht nemen van deze voorschriften.
14.2 Huurder zal het object geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, noch dit tot zekerheid aan derden overdragen, ten verkoop aanbieden, verkopen of overdragen. Evenmin is het huurder toegestaan om, zonder toestemming van verhuurder, het object van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd is, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.
14.3 Huurder is gehouden ervoor zorg te dragen dat – voor relevant – hij het bezit is van de vereiste vergunningen, die aan het gebruik van het object verbonden kunnen zijn, in het bijzonder vergunningen van de zijde van de Arbeidsinspectie.
14.4 Verhindering van de huurder om van het object gebruik te maken zal geen invloed hebben op het voortduren van de overeenkomst of op het verschuldigd zijn van de huurprijzen. Zelfs indien deze verhindering het gevolg mocht zijn van hetzij overmacht hetzij van enige van buiten komende oorzaak.
14.5 Huurder mag op eigen kosten reclameopschriften op de objecten aanbrengen, mits verhuurder schriftelijk de technische uitvoering daarvan vooraf heeft goedgekeurd en de huurder de kosten van verwijdering van deze reclame aan het einde van de overeenkomst voor zijn rekening neemt.
14.6 Huurder verplicht zich de objecten uitsluitend te gebruiken onder omstandigheden en voor doeleinden, waarvoor deze bestemd zijn. Het is huurder uitdrukkelijk niet toegestaan de objecten te gebruiken bij omstandigheden, die mogelijk een veilig gebruik van de objecten kunnen verhinderen.
14.7 Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de objecten te controleren. De huurder dient op eerste verzoek omverwijld toegang tot de objecten te verlenen.

14.8 Partijen stellen vast dat de juridische – en economische eigendom van het object bij verhuurder berust. Alles wat door of vanwege de huurder op het object wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht, wordt daardoor eigendom van de verhuurder. Huurder draagt ervoor zorg dat object nooit aard en nagelvast wordt bevestigd.

Artikel 15: Zekerheid
15.1 De opdrachtnemer/verhuurder kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever/huurder.
15.2 Ook nà het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer/verhuurder zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever/huurder zijn betalingsverplichting niet na zal komen. Indien en zolang de opdrachtgever/huurder in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer/verhuurder gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van de opdrachtnemer/verhuurder.

Artikel 16: Transport/risico
16.1 De wijze van transport wordt, indien geen aanwijzing door opdrachtgever/huurder is verstrekt, door de opdrachtnemer/verhuurder als een goede huisvader bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt opdrachtgever/huurder alle risico in deze, inclusief schuld en/of nalatigheid van de vervoerder op zich, ook in geval van eigen vervoer van opdrachtnemer/verhuurder.
16.2 Eventuele specifieke wensen van opdrachtgever/huurder inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien opdrachtgever/huurder heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
16.3 Na afloop van de huurperiode of bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst zal huurder de objecten in goede staat, normale slijtage in aanmerking nemende, ter beschikking stellen aan verhuurder op een door deze aan te geven wijze.
16.4 Ingeval overeengekomen is dat de objecten aan het einde van de huurperiode door verhuurder zullen worden opgehaald, zal huurder deze objecten na voorafgaande mededeling transportgereed houden. Extra kosten, die ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting zijn ontstaan, kunnen door verhuurder aan de huurder in rekening worden gebracht.
16.5 Bij gebreke van een overeengekomen teruggave door de huurder, is de verhuurder gerechtigd, en door de huurder nadrukkelijk gemachtigd, om de plaats te doen betreden waar de objecten zich bevinden, teneinde deze tot zich te nemen. De kosten voor vervoer en verzekering zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen (daaronder begrepen doe welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd) welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan met betrekking tot de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.